top of page

Malta'da Taşınmaz Mülk Edinimi

Malta'da taşınmaz mülk sahibi olabileceğinizi biliyor musunuz ?Malta'da ikamet etmeyen kişiler tarafından taşınmaz mülk edinimi, Malta Yasaları'nın 246. Sayılı Kanunu olan Taşınmaz Mülk Edinimi (İkamet Etmeyen Kişiler Tarafından) Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Bu kanun, adından da anlaşılacağı gibi, ikamet etmeyen kişilerin Malta'da taşınmaz mülk edinimi ile ilgili gerekli formaliteleri ve bunların uygulandığı durumları, taşınmaz mülk edinimi izni (AIP İzni) gerektiği durumları ve gerektirmediği durumları belirlemeyi amaçlamaktadır.


Kimler ikamet etmeyen kişilerdir?

İltica Kanunu kapsamında uzun dönem ikamet izni olanlar hariç, üçüncü ülke vatandaşları, Malta veya diğer AB üye devletleri vatandaşları, edinim tarihinden önce en az beş yıl kesintisiz bir süre boyunca Malta'da ikamet etmemiş olanlar, "ikamet etmeyen kişiler" tanımı kapsamında yer alan kişiler olarak Kanunun 2. maddesi uyarınca sınıflandırılırlar.


Kanuna göre, kimlerin taşınmaz mülk edinim izni alması gerektirir?

Kanunun hükümleri, Malta vatandaşları da dahil olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına, edinim tarihinden önce en az beş yıl kesintisiz bir süre boyunca Malta'da ikamet etmiş olmaları koşuluyla taşınmaz mülk ediniminde AIP İzni almadan özgürce taşınmaz mülk edinmelerine olanak tanımaktadır.

Ancak, yukarıda bahsi geçenlerden herhangi birisi, edinim tarihinden önce beş yıl kesintisiz olarak Malta'da ikamet etmemiş olsa bile, edinilen mülkün kişinin birincil ikametgahı veya iş faaliyetleri veya hizmetlerin sağlanması için kullanılması amaçlanıyorsa, AIP İzni almadan da rahatça Malta'da taşınmaz mülk satın alabilir.

Avrupa Birliği vatandaşlarına (ve zımnen Malta vatandaşlarına) AIP İzni alma yükümlülüğü, edinim tarihinden önce beş yıl kesintisiz olarak Malta'da ikamet etmemiş kişilerin, birincil ikametgah amaçlı olmayan ikincil bir ikametgah için taşınmaz mülk satın almak istediklerinde devreye girer. Kanun, "ikincil ikametgah amacı" terimini, herhangi bir kişinin birincil ikametgah veya iş faaliyetleri veya hizmetlerin sağlanması için olmayan bir amaç anlamında geniş bir şekilde tanımlar.

Kanunun 6. madde, Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Bakanın, ikamet etmeyen kişilere, taşınmaz mülk satın almak amacıyla AIP İzni vermeye takdir yetkisi verir. Bu izin, bir kişinin birincil veya ikincil ikametgahı veya başka bir amaç için taşınmaz mülk edinimi olup olmamasına bakılmaksızın zorunludur. Bakan, iyi niyetli olmayan kişilere AIP İzni verme talebini reddedebilir.


Ancak, Kanunun 6. maddesi, ilgili politika ve düzenlemelerle uyumlu olan başvuruların, Bakanın onayladığı durumlardan da olsa AIP İzni'nin verilmemesi gereken durumları belirtmektedir:

  • Bahsi geçen taşınmaz mal, hükümet tarafından onaylanmış bir endüstriyel veya turistik projeye veya Malta ekonomisinin gelişimine katkısı nedeniyle aynı şekilde onaylanmış başka bir projeye veya amaç için gerekli olması;

  • Bir yabancı uyruklu birey durumunda, taşınmaz mal, değeri en az on sekiz bin beş yüz euro (18.500 €) değilse ve başvuru sahibinin kendisi, ailesi ve başka hiçbir taşınmaz mülkü olmayan (veya diğer herhangi bir başlık altında tutmayan) bir konut olarak kullanmayı amaçladığı bir bina ise, Kanunun 4(2) ve 5. maddelerinde belirtilen muafiyetlere tabi taşınmaz mülkler hariç Malta'da başka hiçbir taşınmaz mülkünün olmaması;

  • Taşınmaz mal, başvuru sahibinin daha önce satın aldığı konuta beş yüz (500) metre içinde bulunan bir garaj veya konuta bir uzantı olarak hizmet verecek bitişik bir arsa veya bina olacaksa.

İstisnalar

Kanun kapsamında bazı istisnalar bulunmakta olup, bu istisnalar kapsamında, belirli şartlar altında, yabancı uyruklu kişilerin mülk edinmek için AIP izni alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu istisnalar şunları içermektedir:


Aşağıdaki durumlarda, "non-resident persons"ların AIP izni alma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

• Herhangi bir yerde ikamet eden kişinin devir yoluyla elde ettiği gayrimenkul mal varlığı, ilgili mevzuata uygun olarak satın alınmış olsun veya olmasın,

• Belirli özel bölgelerdeki (daha ayrıntılı bilgi aşağıda) kişilerin herhangi bir yerde satın alacakları gayrimenkuller,

• Kişinin daha önce yasal olarak satın aldığı bir paya sahip olduğu gayrimenkul mal varlığında, herhangi bir yerde ikamet eden kişilerin herhangi bir şekilde daha fazla bölünmüş veya bölünmemiş pay sahibi olmaları durumunda,

• Ortak mirasçılar arasında miras yoluyla geçen gayrimenkul mal varlıklarının devri,

• Ortak sahipler arasında gayrimenkul mal varlığı paylaşımı,

• Yüzde elli'den fazla paya veya sermayeye sahip olan bir şirket veya diğer ticari ortaklığın, "non-resident persons" olmamaları şartıyla bir veya daha fazla üyesinden gayrimenkul mal varlığı edinimi,

• Malvarlığı ilgili mevzuata uygun olarak elde edilmiş olsa veya olmasa bile, eşe, toruna veya doğrudan hattın bir çocuğuna veya bir ebeveyne yapılan gayrimenkul mal varlığı bağışı, akraba eşleri dahil, torun yoksa kardeş veya kardeşin çocuklarına yapılan bağış.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Comments


bottom of page